Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi projektu

Czernikowo, dn. 15.06.2020 r.

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W CZERNIKOWIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi projektu

nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 pn.: „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo przez utworzenie żłobka”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

I. Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

II. Wymiar czasu pracy: pełen etat (umowa na czas określony zawierana na czas trwania projektu - 2 lata)

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: administracja,
 5. co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym w administracji samorządowej,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 8. znajomość regulacji prawnych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy Kodeks pracy, ustawy o rachunkowości i innych przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce,
 2. obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, dokładność, dyspozycyjność, sumienność,
 3. doskonałe zdolności organizacyjne i analityczne,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 5. bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 6. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad realizacją projektu, harmonogramu płatności, terminowością wydatków projektowych, a także reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projekcie,
 2. obsługa projektu w zakresie dokumentacji i rozliczeń,
 3. opisywanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi,
 4. bieżąca współpraca z zespołami projektowymi oraz jednostkami biorącymi udział w projekcie,
 5. podejmowanie działań zmierzających do eliminowania nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektu oraz wniosków wynikających z analiz audytowych i kontrolnych,
 6. wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół lub Wójta.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. kserokopia świadectw pracy,
 8. podpisana klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi projektu” do dnia 26.06.2020 r. do godz. 12.00.

VIII. Inne informacje:

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

IX. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

X. Informacje dodatkowe:

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół  zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi projektu nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 pn.: „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo przez utworzenie żłobka”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi projektu)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-15 15:32
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 12:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14313
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48