Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie, Steklin, 87-640 Czernikowo.

Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640  Czernikowo
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie, Steklin, 87-640 Czernikowo

1.    Wymagania wobec kandydatów

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597; z 2019 r. poz. 1661):

1)    Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

    a)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
    b)    ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
    d)    uzyskał:
        - co najmniej  bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub
        - pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
        - w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
        przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
    e)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    f)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
    g)    nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
    h)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    i)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
    j)     nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);
    k)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2)    Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

    a)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
    b)    ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
    d)    uzyskał:
        - co najmniej  bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub
        - pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
        - w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
        przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
    e)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    f)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
    g)    nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
    h)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    i)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
    j)     nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);
    k)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

3)    Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

    a)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
    b)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
    c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
    d)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
    e)    ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    f)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    g)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
    h)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    i)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.)
    j)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

4)    Stanowisko dyrektora  w publicznej szkole podstawowej może zajmować także :

    a)    nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
    b)    nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
    c)    nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.)
    - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

    1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie;
    2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
        a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
        b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
        c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
    3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
        - imię (imiona) i nazwisko,
        - datę i miejsce urodzenia,
        - obywatelstwo
        - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
    4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
    5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
    6)    w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
    a)    dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480), lub
    b)    dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
    c)    dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
    7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarne;
    9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    10)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                                 z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);
    11)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ;
    12)    poświadczoną przez kandydata zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
    13)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
    14)    w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
    15)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
    16)    oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu i wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru
    Na żądanie organu prowadzącego kandydaci zobowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – 7, 12 i 13.

3.    Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie” w terminie do 17 lipca 2020 r. do godz. 1200  w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Urzędu Gminy Czernikowo.
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

4.    Informacje o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czernikowo. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje o konkursie będą udzielane w Urzędzie Gminy Czernikowo, w Zespole Obsługi Szkół, pok. 23, tel. 54-287-50-01 wew. 47.

5.    Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12.
    2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl.
    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa w związku z naborem na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie.
    4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    5) Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
    6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
    7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
    9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie, Steklin, 87-640 Czernikowo.)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-01 16:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 17:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-01 16:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14306
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48