Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo,
dnia 26.04.2013 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 10.05.2013r do 24.06.2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, w godzinach od 8⁰⁰- do 14⁰⁰, pokój nr 18.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.06.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, o godz. 11⁰⁰ w sali posiedzeń.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia15.07.2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czernikowo.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.).

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-26 11:21
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-26 11:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 683
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-29 11:08