Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mazowszu na działce o nr ewidencyjnym 5 położonej w miejscowości Mazowsze (obręb ewidencyjny Mazowsze), gmina Czernikowo. Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek Gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Makowiskach na działce o nr ewidencyjnym 78/9 położonej w miejscowości Makowiska (obręb ewidencyjny Makowiska), gmina Czernikowo. Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek Gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 04.10.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mazowszu na działce o nr ewidencyjnym 5 położonej w miejscowości Mazowsze (obręb ewidencyjny Mazowsze), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 04.10.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Makowiskach na działce o nr ewidencyjnym 78/9 położonej w miejscowości Makowiska (obręb ewidencyjny Makowiska), gmina Czernikowo.

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie remizy OSP w Liciszewach wraz ze zmianą sposobu użytkowania (adaptacji) na świetlicę wiejską na działce o nr ewidencyjnym 114 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy), gmina Czernikowo. Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek Gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18.09.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską na działce o nr ewidencyjnym 114 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy), gmina Czernikowo.

Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Czas trwania konsultacji od 19 września do 3 października 2019 r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 04.09.2019 r. wydana została decyzja nr GPK.6730.28.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielni sieciowej RS Czernikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyprowadzeniem linii SN i kanalizacją kablową na działkach o nr ewid. 322, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 położonych w miejscowości Czernikowo i działkach o nr ewid. 73/1, 72/1, 71/3, 70/1, 69/1, 68/1, 67, 66/3, 65/3 położonych w miejscowości Wygoda

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielni sieciowej RS Czernikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyprowadzeniem linii SN i kanalizacją kablową na działkach o nr ewid. 322, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny 0001 Czernikowo) i działkach nr ewid. 73/1, 72/1, 71/3, 70/1, 69/1, 68/1, 67, 66/3, 65/3 położonych w miejscowości Wygoda.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 10 maja 2019 r., znak: DLI.1.4621.17.2018.DW.3, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2018 r., znak: WIR.V.7821.7.2018.PP, odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 2 lutego 2018 r., Nr ABA.6740.3.78.2017.LK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 0+000 do km 0+526”.

 • logo

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego, mającego siedzibę w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 63, w pokoju nr 233 (II piętro), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, należącej do Państwa Krzysztofa i Marii Śmiechowskich, stanowiącej: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Steklin, gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 31.05.2019 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: Przebudowa stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla poniższych działek: 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż, gmina Czernikowo.

 • herb

Ogłoszenie

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Wójt Gminy Czernikowo ogłasza: podstawowa kwota dotacji po aktualizacji dla przedszkoli od 1 stycznia 2019 roku na 1 dziecko wynosi 7.023,48 zł rocznie. Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 75% - 438,97 zł

 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji: "organizacja imprez sportowych oraz szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych".
 • herb

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2019 rok.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół

Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2019 roku na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Z siedzibą w Gdańsku, z pełnomocnictwa której występuje Pan Karol Szweda została wydana decyzja nr In.6733.02.2018.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami Trutowo 2 (STA4-1274) i Liciszewy 3 (STA4-0566) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 207, 155, 141, 137, 138, 131/2, 131/1 w obrębie 0006 Liciszewy, gmina Czernikowo oraz nr ewidencyjnymi 2/3, 45/1, 27/4, 4/1 w obrębie 0002 Dąbrówka i nr ewidencyjnymi 224/3, 224/6, 224/5, 217, 204/3 w obrębie ewidencyjnym 0015 Trutowo, gmina Kikół.”

Ogłoszenie

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami) Gmina Czernikowo ogłasza, że od listopada 2018 roku, dla niepublicznego przedszkola podstawowa kwota dotacji wynosi: 563,94 zł. - miesięcznie na jednego ucznia.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 30 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA6740.3.13.2018.LK o odmowie uchylenia decyzji Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526".
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy, dotyczącej uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 12 lipca 2018 r., odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 2 lutego 2018 r.,zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czemikowo-Bobrowniki-Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej”.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 9 lipca 2018 r., uchylającej w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. umarzającą postępowanie w sprawie uchylenia decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 2 lutego 2018 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czemikowo-Bobrowniki-Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej".
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 04 czerwca 2018 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uchyleniu decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 02 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia z dnia 17 kwietnia 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 20 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.79.2017.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2132 w zakresie budowy drogi rowerowej w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Czernikowo- Mazowsze”.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza

nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2018 rok.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 02 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.78.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 0+000 do km 0+526 w obrębie 0001 Czernikowo, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 01 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.77.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój- Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 4+836 do km 5+634 oraz od km 6+662 do km 7+770, w obrębie 0001 Czernikowo i w obrębie 0017 Zimny Zdrój, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 29.01.2018r. wydana została decyzja nr GPK.6730.61.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: przebudowa mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Osówka-Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce nr 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania, że od Decyzji Nr 124/2017, znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo, zostały wniesione odwołania, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Osówka-Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce nr 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo, że w dniu 29 grudnia 2017 r., na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego występował Pan Janusz Granatowicz, a następnie Pan Janusz Szpadzik, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonym w lipcu 2017 r., przez Ove Arup & Partners Int. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, oraz jego uzupełnieniach.

Ogłoszenie

Na podstawie art.46.1 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2203) Gmina Czernikowo ogłasza, że od stycznia 2018 roku, dla niepublicznego przedszkola podstawowa kwota dotacji wynosi 591.81 zł. miesięcznie na jednego ucznia;

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.12.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki wraz z dojazdami od km 12+889 do 13+839 w miejscowości Wąkole", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.12.2017r. (data wpływu 28.12.2017r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ul. Polna 113, reprezentowanego przez pełnomocnika Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce o nr ewidencyjnym 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego, działającego przez P. Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg reprezentującego Zarząd Powiatu Toruńskiego z dnia 16 października 2017 r. (data wpływu- 16.10.2017 r., I. dz. 25510), uzupełnionego dnia 08.11.2017 r., I. dz. 27517, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2132 polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą Czernikowo -Mazowsze”.
 • logo

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego, mającego siedzibę w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 63, w pokoju nr 233 II piętro, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, należącej do Józefa Paczkowskiego położonej: w Czernikowie gm. Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09 stycznia 2018 r. o godz. 10°° w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego, mającego siedzibę w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 63, w pokoju nr 233 II piętro, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, należącej do Józefa Paczkowskiego położonej: w Czernikowie gm. Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego działającego przez pełnomocnika P. Renatę Krajczewską- Jędrusiak zam.: ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski z dnia 10 października 2017 r. (data wpływu: 10.10.2017 r., I. dz. 25114), uzupełniony dnia 06.11.2017 r., I. dz. 27363 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Czernikowo, działającego przez pełnomocnika P. Renatę Krajczewską- Jędrusiak zam.: ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski z dnia 10 października 2017 r. (data wpływu: 10.10.2017 r., I. dz. 25094}, uzupełniony dnia 13.11.2017 r., I. dz. 27922 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój - Czernikowo polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 4+836 do km 5+634 oraz 6+662 do km 7+770.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2017 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo znak: PV-CK2/877/2017/AO spółki ENERGA Invest S.A. dotyczącego uściślenia informacji na temat przedsięwzięcia polegającego naprzedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda, dla którego prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.11.2017 r. wydana została decyzja nr GPK.6730.56.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 84/1, 84/2, 419, 86, 93/1, 93/2, 91/2 położonych w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek złożony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Janusz Szpadzik - Dyrektor Biura Planowania Inwestycji ENERGA Invest S.A., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w załączonym do wniosku raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz materiałach kartograficznych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że wniosek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Janusz Szpadzik - Dyrektor Biura Planowania Inwestycji ENERGA Invest S.A., dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.09.2017r. (data wpływu 17.10.2017r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ul. Polna 113, reprezentowanego przez pełnomocnika Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami (około 1 km) na działce o nr ewidencyjnym 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego naprzebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 84/1, 84/2, 419, 86, 93/1, 93/2, 91/2 położonych w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17 października 2017 r. na wniosek Pana Marka Domozycha - pełnomocnika Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, zostało wydane postanowienie znak: IWP.6220.7.7.2017 podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.09.2017r. (data wpływu 28.09.2017r.) „ENERGA-OPERATOR”S.A. GDAŃSK Oddział w Toruniu ul. Bema 128 Rejon Dystrybucji w Rypinie ul. Piaski 31 (reprezentowanego przez pełnomocnik) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych 84/1, 84/2, 419, 86, 93/1, 93/2, 91/2 położonych w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami) Gmina Czernikowo ogłasza, że od maja 2017 roku, dla niepublicznego przedszkola podstawowa kwota dotacji wynosi: 577,72 zł. miesięcznie na jednego ucznia.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, o wydaniu decyzji znak; IWP.6220.1.6.2017 z dnia 06.09.2017r. zmieniającej decyzję IWP.6220.1.2.2017 wydanej dnia 08.03.2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie określenia warunków korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Czernikowo - Mazowsze, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164 - położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z prośbą o opinię w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 25.08.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.47.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na działkach: 36, 39, 34, 32, 55/1, 2009/3, 69/4, 73, 85 Zimny Zdrój i 2004/4, 2004/5, 2006/2, 2007/4, 403/26, 663, 696 Czernikowo, gm. Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Obrowo orzeka, umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza - Obrowo polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą - Obrowo. Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku jezioro Osiek - Osiek nad Wisłą oraz na odcinku Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki polegająca na budowie drogi rowerowej.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk - pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo; - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo; - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele; - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.08.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.2.2017 z dnia 24.07.2017 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.418.2017.JO1.2 z dnia 28.07.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin, 7477/1, 477/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Osówka.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.08.2017 r. , działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.2.2017 z dnia 24.07.2017 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.418.2017.JO1.2 z dnia 28.07.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin; 477/1, 477/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Osówka.
Postępowanie wszczęto na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego napoprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na działkach: 36, 39, 34, 32, 55/1, 2009/3, 69/4, 73, 85 Zimny Zdrój i 2004/4, 2004/5, 2006/2, 2007/4, 403/26, 663, 696 Czernikowo, gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.07.2017r. złożony przez Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak (pełnomocnik Zarządu Powiatu Toruńskiego) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno –Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na działkach: 36, 39, 34, 32, 55/1, 2009/3, 69/4, 73, 85 Zimny Zdrój i 2004/4, 2004/5, 2006/2, 2007/4, 403/26, 663, 696 Czernikowo, gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „„Przebudowie drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin, - 477/1, 477/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 11.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.46.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 476 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 10.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.45.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo) gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 10.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.44.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 107/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy) gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 11.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.43.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 439 położonej w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny) gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.42.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 388/10 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin) gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.41.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.40.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 13.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.32.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej n.N.-0,4 kV na działkach o nr ewid. 234/30, 234/29, 234/33, 234/31 i 234/28 położonych w miejscowości Mazowsze Parcele (obręb ewidencyjny Mazowsze Parcele), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 04.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.23.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi na działkach o nr ewid. 263 obręb Pokrzywno, nr ewid. 2011 obręb Osówka, nr ewid. 19, 60 i 84 obręb Zimny Zdrój gmina Czernikowo.
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że decyzją z dnia 5 lipca 2017 r., znak: DOOŚ-DŚI.4233.19.2017.AŁ.1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r., znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.6, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2017 r. na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
- 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin,
- 477/1, 477/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 476 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 107/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 439 położonej w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 388/10 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 476 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 107/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 439 położonej w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 388/10 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania, że od decyzji o umorzeniu postępowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 7 marca 2017 r., znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” (w którym Składający wystąpił równocześnie o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), zostały wniesione odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej n.N.-0,4 kV na działkach o nr ewid. 234/30, 234/29, 234/33, 234/31 i 234/28 położonych w miejscowości Mazowsze Parcele (obręb ewidencyjny Mazowsze Parcele), gmina Czernikowo.
 • logo

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 02.06.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.23.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi na działkach o nr ewid. 263 obręb Pokrzywno, nr ewid. 2011 obręb Osówka, nr ewid. 19, 60 i 84 obręb Zimny Zdrój gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 18.05.2017r. złożony przez ProEs Michał Szalkowski (pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A.Oddział Toruń ul. Bema 128) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej elektroenergetycznej n.N-0.4 kV w miejscowości Mazowsze Parcele.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi na działkach o nr ewid. 263 obręb Pokrzywno, nr ewid. 2011 obręb Osówka, nr ewid. 19, 60 i 84 obręb Zimny Zdrój gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 28.04.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej n.N-0,4 kV na działkach nr 383, 384, 411/2, 346, 349/1, 349/2, 350/3, 350/1, 350/4, 350/6, 350/7, 411/1, 303 położonych w miejscowości Czernikówko.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.04.2017r. (data wpływu 10.04.2017 r.) złożony przez SAN-TECH Piotr Szameta (pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A. Gdańsk O/Toruń) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej SN 15 kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi w miejscowości Pokrzywno, Osówka, Zimny Zdrój, gm. Obrowo nr ewid. Działek: 263 obręb Pokrzywno; 2011 obręb Osówka; 19, 60, 84 obręb Zimny Zdrój; 2194/6 obręb Sąsieczno.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej n.N-0,4 kV na działkach nr 383, 384, 411/2, 444, 346, 349/1, 349/2, 350/3, 350/1, 350/4, 350/6, 350/7, 411/1, 303 położonych w miejscowości Czernikówko (obręb ewidencyjny Czernikówko) - gmina Czernikowo.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Państwa Bożeny i Janusza Wojciechowskich z dnia 31.03.2017r.(data wpływu 31.03.2017r.), w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowa silosu zbożowego – BIN 60 R z nadstawką w zabudowie zagrodowej na działce nr 238/4 położonej w miejscowości Mazowsze Parcele (obręb ewidencyjny Mazowsze Parcele), gm. Czernikowo.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami) Gmina Czernikowo ogłasza, że od stycznia 2017 roku, dla niepublicznego przedszkola podstawowa kwota dotacji wynosi: 574,46 zł. miesięcznie na jednego ucznia.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. do godz. 14.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynęło podanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, z informacją o wycofaniu wniosku z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w załączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz materiałach kartograficznych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o wszczęciu na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka ", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Termin rozpoczęcia konsultacji przewidziany jest na dzień 10 października 2017 r., natomiast zakończenie nastąpi 24 października 2017 r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r., znak DOOŚ-OAl.4233.2.2016.AŁ.8, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 kwietnia 2016 r., dotyczącą przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, wraz z odpowiedzią na skargi.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 28.07.2016r. wydana została decyzja nr GPK.6730.28.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: Stacji transformatorowej STEK 20/250 „Steklin 5” oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania działki budowlanej nr 1/28 położonej w miejscowości Steklin.

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Steklin” oraz linii kablowej SN i nn dla zasilania działki budowlanej nr 1/28 położonej w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin) - gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 24.06.2016r. (data wpływu 27.06.2016r.) złożony przez ELEKTRO PRO-BUD Marcin Kurzyński Grabowiec 17 (pełnomocnik ENERGA OPERATOR S.A. O/Toruń) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Steklin 5” oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania działki budowlanej nr 1/28 położonej w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gm. Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół

Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa J.S. Eco - Wind Sp. z o.o., Wawrzonkowo 6, 87-620 Kikół, z dnia 04.02.2016 r. (data wpływu - 19.02.2016 r.) wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksplantacji jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 413/3 obręb Wola gmina Kikół”
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.AŁ.5, w sprawie wydanej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2016 r., znak: DOOŚ-OAI.4233.2.2016.pM, uchylającej w całości decyzję z dnia 28.01.2016r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, którą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18.04.2016 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4242.200.2015.AG.2 oraz stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.3.7.3.2015 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.5.8.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE LDPE) sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 468/3, 466 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.

Komunikat w sprawie jakości wody do spożycia.

Komunikat dla mieszkańców gminy Czernikowo w sprawie jakości wody do spożycia.
 • logo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r., znak WOO.4233.1.2015.KŚ.70, w sprawie zawiadamia, o wniesionym odwołaniu Gminy Miasto Włocławek, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Janusza Granatowicza, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, od Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, odmawiającej wydania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Głania reprezentującego firmę PLASTOON Sp. z o. o. z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 88-140 Gniewkowo wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE, LDPE), sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”

Komunikat

Komunikat dla mieszkańców gminy Czernikowo w sprawie jakości wody do spożycia.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 24 lutego 2016 r. do godz. 14.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

Komunikat

Komunikat dla mieszkańców gminy Czernikowo w sprawie jakości wody do spożycia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzupełnieniem informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola - Osówka w km 2+193 ÷ 8+012, na łączną długość 5,819 km”

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 13 listopada 2015 r. na wniosek BPiIB Jagodziński Projekt z siedzibą: ul. Cisowa 2, 87-213 Ryńsk wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola - Osówka

Ogłoszenie o naborze na szkolenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo ogłasza nabór na szkolenie dla Tutorów. Szkolenie prowadzone będzie w terminach:
4-6 grudnia 2015 r. oraz 18-22 grudnia 2015 r. w Lisewie

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójta Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne. Termin rozpoczęcia konsultacji przewidziany jest na dzień 20 października 2015 r., natomiast zakończenie nastąpi 3 listopada 2015 r. Uwagi do projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą elektroniczną (przemo@czernikowo.pl), pocztą tradycyjną (Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo; decyduje data wpływu) lub osobiście w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia związanego z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza drugi konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 8 lipca 2015 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej dla projektu pn. „Zmiana Programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje o przystąpieniu do opracowywania projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Solecka Dolina Wisły PLH040003, Dybowska Dolina Wisły PLH040011, Nieszawska Dolina Wisły PLH040012, Jezioro Gopło PLH040007, Sandr Wdy PLH040017 i o możliwości zapoznania się z projektami zmian ww. planów zadań ochronnych w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 lutego 2015 r. (uzupełniony: 16 marca 2015 r.), Gminy Miasto Włocławek, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 lutego 2015 r. (uzupełniony: 16 marca 2015 r.), Gminy Miasto Włocławek, w imieniu której występuje Pełnomocnik - Pan Janusz Granatowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 50 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, dnia 26 marca 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego ".

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na postawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIW823/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na postawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art. 41 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z uchwałą Nr LIV/823/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,informuję o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2014 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8-smej do 13-stej lub na konto Gminy Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 06.06.2014 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 6lb ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy w Czernikowie Nr XIX/146/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie obwodów głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Informacja

Wójt Gminy Czernikowo na podstawie art.36§ 3 Kodeksu wyborczego informuje, iż sporządzone spisy wyborców udostępniane są w tut.urzędzie pokój nr 6 w dniach od 05 maja 2014r do 19 maja 2014r w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2014 roku na wniosek Sklep-Zaklad Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling, ul. Nowa 11, 87-163 Lubicz, uzupełnionym pismem z dnia 07.03.2014 r. w związku z art. 72 ust 4 ustawy- z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-3-10/2009- 2010 z dnia 15.03.2010 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II", przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 241/2 w miejscowości Witowąż. Informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 - 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 - 16.00.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2014 roku na wniosek P.P.H.U ARMIT Maria Morawska, ul. Świerkowa 26, 87-123 Dobrzejewice, uzupełnionym pismem z dnia 04.03.2014 r. w związku z art. 72 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-10/2009-2010 z dnia 15.03.2010 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż I", przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 241/1 w miejscowości Witowąż. Informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 - 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 - 16.00 .

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze gm. Czernikowo wraz z częścią gruntu przynależnego do tego mieszkania. Przetarg odbędzie się w dniu 10.04 2014 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.04.2014 roku.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji: organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i rozgrywkach sportowych promujących gminę, organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Działając na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2014 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.11.2013-2014 dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stawu wodnego”, na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki nr: 534 położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 27), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zawiadamia się,że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Wojewoda Kujawsko Pomorski dnia 20 grudnia 2013 r. wydał dla Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzję Nr 1/2013, znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko - pomorskiego ".

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 30 października 2013 roku na wniosek „EKO-PLAST” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Recyklingu tworzyw sztucznych”, przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 77/1 w miejscowości Mazowsze. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 31 października 2013 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.4.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na „Tymczasowym magazynowaniu odpadów innych niż niebezpieczne”, na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki nr: 77/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w pon., śr., czw., pt. w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wt. w godzinach 8.00 – 16.00.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (pismo z dnia 25 czerwca 2013 r.), wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko - pomorskiego ".

Wójt Gminy Czernikowo informuje

Wójt Gminy Czernikowo informuje o przekazaniu Wykonawcy – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8 terenu i placu budowy dla wykonania robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”, w gminie Czernikowo.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 2 września 2013 roku na wniosek Firmy GREENPOL System Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 32/1, 02-661 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu paneli fotowoltanicznych o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Pokrzywno”. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00–15.00 (pon, śr, czw ,pt) oraz 8.00–16.00 (wt).

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 5 sierpnia 2013 roku na wniosek Pana Marka Chylickiego „EKO-MAR” Steklinek 1, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Tymczasowym magazynowaniu odpadów innych niż niebezpieczne”. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (pn-pt) oraz 8.00 – 16.00 (wt)

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 18 lipca 2013 roku na wniosek Pani Hanny Żelaskowskiej, Steklinek 33,87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stawu wodnego”. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (pn-pt) oraz 8.00 – 16.00 (wt).

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 30.07.2013 r. postanowieniu znak IWP.6220.2.2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo- etap IV. Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.

Informacja

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo informuje, iż na wniosek Pana Dariusza Zagrabskiego – zastępcy Wójta Gminy Czernikowo zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV”.

Konsultacje społeczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że w ramach opracowywanego „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” odbędą się konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk - Bydgoszcz - Toruń – Blinno” Odcinek 5 - węzeł Lubicz - Blinno. Konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy Czernikowo odbędą się dn. 27 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Czernikowie (dawna remiza OSP), ul. Szkolna 4.
Zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie gminy. W sekretariacie Urzędu Gminy (na wniosek) można otrzymać płytę CD z dokumentacją.

Konsultacje Społeczne

GDDKiA O/Bydgoszcz informuje, że odbedą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk - Bydgoszcz - Toruń - Blinno" Odcinek 5 - węzeł Lubicz - Blinno. Konsultacje społeczne dla mieszkańców gm. Obrowo i Czernikowo odbędą się 11 czerwca 2013 r. (wtorek), o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Obrowie, Al. Lipowa 25.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 10.05.2013r do 24.06.2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, w godzinach od 8⁰⁰- do 14⁰⁰, pokój nr 18.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 10.05.2013r. do 24.06.2013r., w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, w godzinach od 8⁰⁰-14⁰⁰, pokój nr 18.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:
Organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i rozgrywkach sportowych promujących gminę.
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda w dniach od 31.10.2012r. do 29.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 Czernikowo pokój nr 18 w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Wójt Gminy Czernikowo informuje

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12 na okres 21 dni od dnia ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej www.czernikowo.pl.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 28 sierpnia 2012 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.5.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko”. W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 28 sierpnia 2012 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.5.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 103, 259 obręb ewidencyjny Czernikówko. Z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7 00 – 1500 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00, w terminie od 3 sierpnia 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 9 lipca 2012 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 103, 259 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikówko. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 10 lipca 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8 00 – 1600 (wtorki).

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 9 lipca 2012 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 10122C w miejscowości Czernikówko, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 103, 259- położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikówko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 22 maja 2012 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.6.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku usługowego - warsztatu samochodowego, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 303/1, 304/2- położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.05.2012r. do 18.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo pokój nr 18 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo o godz. 13.00. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czernikowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2012r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 23 kwietnia 2012 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 92, 35/1, 45- położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska. Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora - Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 23 kwietnia 2012 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 92, 35/1, 45- położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska. Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora: Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 30 marca 2012 roku, działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.180.2012.KŚ Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-21/12, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.1.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C. W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 30 marca 2012 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.180.2012.KŚ Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-21/12, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.1.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 27 marca 2012 roku na wniosek Pana Wiesława Podlaszewskiego wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku usługowego- warsztatu samochodowego, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 303/1, 304/2- ołożonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Tomasza Krasińskiego spełnia on wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 27 marca 2012 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska - Sumin, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 92, 35/1, 45 - położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 28 marca 2012 r. do 17 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 27 marca 2012 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska-Sumin, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 92, 35/1, 45- położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu stanowisko : młodszy strażnik gminny w wymiarze czasu pełen etat. Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 5 osób , w tym 1 kandydat nie spełnia wymogów formalnych, tj.wymaganego stażu pracy na w/w stanowisko:

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko - Młodszy strażnik gminny. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszy strażnik gminny” do dnia 22 marca 2012r.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Tomasza Krasuskiego spełnia on wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na ww. stanowisko, oferty złożyło 6 osób, w tym 4 osoby nie spełniły wymogów formalnych zamieszczonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lutego 2012 roku o naborze na wolne stanowisko. Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch się 2 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu na ww. stanowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 24 lutego 2012 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr2044C. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 27 lutego 2012 r. do 19 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 24 lutego 2012 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr2044C

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko - Komendant Straży Gminnej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendant Straży Gminnej” do dnia 01 marca 2012r.
GOPS w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” lub złożyć osobiście do GOPS, (pokój nr 1, ) w godz. 8 - 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2012 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości

informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych dotyczących dwóch dokumentów ,,Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych", ,,Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy". Możliwość konsultacji do 29 lutego 2012 r.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Czernikowo uchwały Nr IX/60/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporzadzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje

Na podst. art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, pkt 2, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla czterech odcinków dróg krajowych.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

o rozpoczęciu w dniu 03 października 2011 roku, przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno prac związanych z wykonaniem zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm i długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym Osówka dz. nr 334”

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

iż w dniu 27 września 2011 roku na wniosek Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, została wydana decyzja umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo”, przewidzianego do realizacji w granicach działki 158 w miejscowości Liciszewy.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 20 września 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.6.3.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku stacji demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 155 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz. U. nr 21 , poz. 112 z późn. zm./,w związku z uchwałą Rady Gminy w Czernikowie Nr XX/133/2009 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie podziału gminy Czernikowo na stałe obwody głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 23.08.2011 roku zostało zawieszone postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pana Wiesława Rybaczewskiego Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym 158 w miejscowości Liciszewy, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 09 sierpnia 2011 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.7.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C”.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 09 sierpnia 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.7.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C’’.

Wójt Gminy Czernikowo informuje

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2011 roku, w którym mieszkańcy Liciszew odnoszą się do planowanej budowy elektrociepłowni na biogaz, niniejszym pragnę odpowiedzieć na zawarte w piśmie wnioski.
Przyczyną, dla której na stronie www.czernikowo.pl widniały informacje o zaniżonej mocy produkcyjnej elektrociepłowni na biogaz, była omyłka pisarska, która została skorygowana niezwłocznie po jej dostrzeżeniu.

Obwieszczenie ,,Natura 2000"

o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 25 lipca 2011 roku na wniosek Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo.
Ogłoszenie
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 04 lipca 2011 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.5.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo-etap V”.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 04 lipca 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.5.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo-etap V”.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 01 lipca 2011 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C".

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 01 lipca 2011 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 4 lipca 2011 r. do 25 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia o naborze na stanowisko d/s obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń w Urzędzie Gminy Czernikowo (½) etatu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ,,Budowa budynku stacji demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji w granicach części działki o numerze ewidencyjnym 155 w miejscowości Czernikowo.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 26 maja 2011 r wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.3.3.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Dobudowie do istniejącego budynku produkcyjno -socjalno -biurowego hali do przerobu tworzyw”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 178/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Witowąż. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 15 kwietnia 2011 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo- etap V. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 18 kwietnia 2011 r. do 9 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 15 kwietnia 2011 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo- etap V

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

iż w dniu 12 kwietnia 2011 roku na wniosek Właściciela Przedsiębiorstwa Eksportowego ,,MTM” WARAKSA ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek, Mieczysława Waraksa, została wydana decyzja umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej”, przewidzianego do realizacji w granicach działki 74 w miejscowości Liciszewy.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu, poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym otrzymają wsparcie. Dodatkowo informuję, że wysokość środków przekazanych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2011 wynosi 45.000 zł.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 02.03.2011 roku zostało zawieszone postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zakładu Mięsnego ,,Pekmar” Piotr Lisiński Witowąż 30A, 87-632 Osówka, z dnia 07.02.2011 roku, dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie elektrowni wiatrowej VESTAS V 29/225 kW w miejscowości Witowąż.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 10 marca 2011 roku na wniosek Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego ,,BIO-PLAST”, Witowąż 41a, 87-632 Osówka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Dobudowie do istniejącego budynku produkcyjno- socjalno- biurowego hali do przerobu tworzyw.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 28 lutego 2011 roku na wniosek Przedsiębiorstwa Eksportowego ,,MTM” WARAKSA, ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 07 lutego 2011 roku na wniosek Zakładu Mięsnego Pekmar Lisiński Piotr wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej VESTAS V 29/225 kW przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 29/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo do mieszkańców m. Osówka
W związku z systematycznym zalewaniem odcinków dróg 2044C oraz 2045C w m. Osówka zwracam się z zaleceniem wstrzymania odprowadzania wody bezpośrednio na drogi w celu zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 listopada 2010 roku, działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak RDOŚ-04.OO.6613-287-1/10/DB z dnia 03.08.2010r. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-43/10 z dnia 12.03.2010r. Wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-3-4/2010 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu Zakładu Handlowo Usługowo Montażowego KER-BYD z przebudową sieci energetycznej, o pow. zabudowy ok. 998 m2”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 października 2010 roku, działając w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 października 2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-1247/10/TR, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-12-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
Obwieszczenie Starosty Toruńskiego
że decyzją z dnia 01 października 2010 r., znak AB.7351-3-63/10 umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101150C Czernikowo - Witowąź o długości 0,513 km w miejscowości Wygoda i Witowąż, gm. Czernikowo.
Zawiadomienie
Urząd Gminy w Czernikowie informuje o rozpoczęciu w dniu 4 października 2010 roku, przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno prac związanych z wykonaniem zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Wygoda i Witowąż, dz. nr 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 04 października 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-8-7/2009-2010 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko – lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności firmy Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 233 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
INFORMACJA o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych

Urząd Gminy w Czernikowie informuje , że wyznaczono następujące miejsca nas obwieszczenia i plakaty wyborcze:

 1. W Czernikowie – słup ogłoszeniowy i tablica informacyjna przy ul. Słowackiego
 2. W Mazowszu – przy budynku poczty na tablicy ogłoszeniowej
 3. W Kijaszkowie -  przy sklepie nas tablicy ogłoszeniowej .
 4. W Steklinku przy wjeździe do sołtysa Tomczyka na tablicy ogłoszeniowej
 5. W Steklinie spółdzielnia „Rolnik”– na tablicy informacyjnej na ścianie budynku administracji spółdzielni.
 6. W Makowiskach - przy szkole obok bramki wejściowej.
 7. W Osówce – przy budynku Ośrodka Zdrowia na tablicy ogłoszeniowej.

Informacja o zasadach unieważniania dowodów osobistych

Datą unieważnienia niezależnie od okoliczności jest upływ 3 lub 4 miesięcy od zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym. Termin ten nie może być dłuższy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o pracach związanych z wykonaniem Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014. Inwentaryzacja wykonywana będzie w lasach, we wszystkich kategoriach własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 20 września 2010 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 15 września 2010r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2042C i 2132C”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
w związku z wnioskiem Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C’’
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 14 września 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-10-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C’’.
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmującym wybrany obszar we wsi Witowąż. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 23 sierpnia 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-8-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego salonu handlowego, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 58/1- położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 17 sierpnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 18 sierpnia 2010 r. do 14 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 17 sierpnia 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-9-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 12 sierpnia 2010 roku na wniosek inwestora Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 12 sierpnia 2010 r. na wniosek inwestora Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C. W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia t. j. od 13 sierpnia 2010 r. do 2 września 2010 r., zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 - 15.00 w dniach pracy urzędu.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 10 czerwca 2010 r. wydana została decyzja znak UG-7624-4-3-1/2010 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia znak UG-7624-4-3/2010 z dnia 27.04.2010 r. polegającego na: Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 11 czerwca 2010 roku do 8 lipca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 .
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 10 czerwca 2010 roku, wydał decyzję znak UG-7624-4-3-1/2010 zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-4-3/2010 z dnia 27.04.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 23 lipca 2010 r. wydana została decyzja znak UG-7624-6-3/1/2009-2010 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia znak UG-7624-6-3/2009 z dnia 10.08.2009 r. polegającego na: Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 26 lipca 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 .
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 23 lipca 2010 roku, wydał decyzję znak UG-7624-6-3/1/2009-2010 zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-6-3/2009 z dnia 10.08.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 12 lipca 2010 roku, działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10.05.2010r. znak RDOŚ-04.OO.6613-252/10//AMP Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 07.04.2010r. znak N.NZ-403-Cz-4/10 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-10-7/2009-2010
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 2 lipca 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 2 lipca 2010 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo
Zawiadomienie
Wójt Gminy Czernikowo informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 61 560 zł (słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).
Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informacje:
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko - lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności firmy Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 233 w miejscowości Czernikowo.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 28 maja 2010 roku na wniosek złożony przez Pana Emiliusza Czajkowskiego ul. Kwiatowa 48, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego salonu handlowego”.
GOPS informuje.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie informuje, że na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt: „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 07 maja 2010 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-4/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie oczyszczalni ścieków SM „ROLNIK” w Steklinie, budowie rowu odpływowego ścieków oczyszczonych do Jeziora Steklińskiego i przewodów kanalizacyjnych łączących te obiekty z istniejącą oczyszczalnią przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 27 kwietnia 2010 roku, działając w oparciu o:
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15.04.2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-505/10/JS. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 15.04.2010 r. znak N.NZ-402-Cz-65/10 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-4-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – etap IV
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
 1. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 2. Stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy.
 3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

                                                  Pani Zofia Żuchowska
 4. Uzasadnienie dokonanego :
  W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Zofii Żuchowskiej spełnia ona wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko. 
Wójt Gminy Czernikowo
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2010-04-21 10:38
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 11:13
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.04.2010 r. do 18.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12 w godz. od 9.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie o godz. 14.00 (pokój nr 13).
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 09 kwietnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2010 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-1-3/010 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 435; 499; 724; 725; 753; 766/2; 767 .
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej" prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
Wójt Gminy Czernikowo Zawiadamia.
że w dniu 29 marca 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo - etap IV. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 31 marca 2010 r. do 20 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.30 - 15.30.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy” do dnia 15 kwietnia 2010 r.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 marca 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-10/2009-2010 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż I, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora firmy P.P.H.U. ARMIT Maria Morawska ul. Świerkowa 26, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 marca 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-3-10/2009-2010 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora, firmy Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery, Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling, ul. Nowa 11, 87-163 Lubicz.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.
W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu, poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym otrzymają wsparcie.
Dodatkowo informuję, że wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2010 to 51.000 zł.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 26 lutego 2010 roku na wniosek złożony przez Pana Marka Kowalskiego Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ROLNIK” w Steklinie, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków SM „ROLNIK” w Steklinie, budowie rowu odpływowego ścieków oczyszczonych do Jeziora Steklińskiego i przewodów kanalizacyjnych łączących te obiekty z istniejącą oczyszczalnią”.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 19 lutego 2010 roku na wniosek Pana Stanisława Chylickiego ul. Fordońska 443, 85-790 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu Zakładu Handlowo Usługowo Montażowego KER-BYD z przebudową sieci energetycznej, o pow. zabudowy ok. 998 m2”.
Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości
informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 281 w miejscowości Steklin. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 17.02.2010 r. do dnia 10.03.2010 r..
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernikowo

Informujemy wyborców Okręgu Wyborczego nr 2 (Czernikówko), że w dniu 11 kwietnia odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernikowo.
Szczegółowe informacje można otrzymać w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Czernikowie oraz na stronie
www.bip.czernikowo.pl (zakładka Wybory).

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 8 lutego 2010 roku wydał postanowienie znak UG-7624-10-2/2009-2010 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię, przewidzianej do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 281, w miejscowości Steklin.
Wójt Gminy Czernikowo Zawiadamia.
że w dniu 03 lutego 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 04 lutego 2010 r. do 24 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.30 - 15.30.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia.
że w dniu 27 stycznia 2010 roku na wniosek Pana Jacka Wilińskiego działającego z upoważnienia spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, została wydana decyzja znak UG-7624-9-3/2009-2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr TOR0701 C” przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 323/48 w miejscowości Czernikowo.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2010 ROKU
Ogłaszam przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 8 lutego do dnia 30 kwietnia 2010 r.
Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie gminy Czernikowo przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Klubie Osiedlowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAMELEON przy ul. Tuwima 9 w Toruniu w okresie od 26 lutego do 02 marca 2010 r. w godz. 8.00 do 15.00.
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 2. Stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy.
 3. Na w/wymienione stanowisko oferty złożyło 2 kandydatów.
 4. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów żadna ze zgłoszonych osób nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu i w przepisach ustawy. W związku z czym konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy został unieważniony.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 8 grudnia 2009 roku na wniosek Pana Jacka Wilińskiego działającego z upoważnienia spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr TOR0701 C” przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 323/48, w miejscowości Czernikowo.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 4 listopada 2009 roku wpłynął wniosek Pana Przemysława Sękowskiego ul. Słowackiego 27, 87-640 Czernikowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko-lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności w firmie Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski” przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 233, w miejscowości Czernikowo.
Zawiadomienie
Urząd Gminy w Czernikowie informuje o rozpoczęciu w dniu 28 września 2009 roku, prac związanych z wykonaniem zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Czernikowo, Wygoda i Witowąż, dz. nr 499 (Czernikowo), 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 70 800 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych).
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/2 w miejscowości Witowąż.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż I” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/1 w miejscowości Witowąż.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej, realizowanego w obrębie Liciszewy na działkach nr: 74; 2/2; 80/1; 84, 81/2. możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg gminnych Nr 101117C, 101121C i 101116C w m. Czernikowo, Jackowo, Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w m. Steklinek, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Informacja Wójta Gminy Czernikowo


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
2.  Stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół
3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został:

Pan Grzegorz Kozłowski

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Grzegorza Kozłowskiego. Pan Grzegorz Kozłowski posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 20 letni okres zatrudnienia w tym 9 lat na stanowisku dyrektora szkoły, posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.
 

Wójt Gminy Czernikowo

Zawiadomienie

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie przypomina mieszkańcom miejscowości Czernikowo, o zakazie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.Zakaz ten wynika wprost z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz.858 z 2006 roku (tekst jednolity).
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 kwietnia 2009 r. na wniosek P.P.H.U. ARMIT Maria Morawska ul. Świerkowa 26, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Witowąż I”.
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 kwietnia 2009 r. na wniosek Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling il. Nowa 11, 87-162 Lubicz wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Witowąż II”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej, realizowanego w obrębie Liciszewy na działkach nr: 74; 2/2; 80/1; 84, 81/2. możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg gminnych Nr 101117C, 101121C i 101116C w m. Czernikowo, Jackowo, Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w m. Steklinek, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Decyzja ws. budowy elektrowni wiatrowych w Witowężu
Czernikowo 26.06.2007r.
UG-7624-2/2007

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.46a ust. 1 i 7 pkt 4, art.48 ust.1 i 2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz.902) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Lisińskiego zam. Witowąż 30A o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 elektrowni wiatrowych na działce nr 29 położonej w miejscowości Witowąż gm. Czernikowo

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74127
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104418
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl