Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101104C W MIEJSCOWOŚCI LICISZEWY
I DROGI GMINNEJ NR 101109C W MIEJSCOWOŚCI MAZOWSZE
1.      ZAMAWIAJĄCY.
Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo, www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54-287-50-01, godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00
2.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C.
3.      OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl.
4.      ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
5.      ZAMAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
6.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od 04 maja 2011 r. do 31 lipca 2011 r.
7.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.1     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.
7.2     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
7.2.1         Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:
         prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia;
         posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.
7.2.2         Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania związane z realizacją robót drogowych o wartości nie mniejszej niż 2,0 mln PLN brutto każde.
7.2.3         Potencjał techniczny:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje podstawowym sprzętem i maszynami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
-         koparka, koparko – ładowarka – co najmniej 1 szt.
-         zagęszczarka do gruntu – co najmniej 2 szt.
-         samochód ciężarowy – co najmniej 2 szt.
-         walec drogowy – co najmniej 1 szt.
-         rozściełacz mas bitumicznych – co najmniej 1 szt.
-         wytwórnia mas bitumicznych o wydajności co najmniej 100 mg/h, zlokalizowana w odległości umożliwiającej dostarczenie i wbudowanie masy bitumicznej w czasie zgodnym z PN-S-96025:2000.
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej.
7.2.4         Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj. minimum kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby te muszą legitymować się uprawnieniami budowlanymi od co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia oferty.
7.2.5         Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe w wysokości co najmniej 1,5 mln PLN.
7.3     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
8.      INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 40 000 zł.
9.      KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę .
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu
 • Termin składania ofert upływa 17 lutego 2011 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi 17 lutego 2011 r. o godz. 10.05
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
12. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ.
13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
15. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP.
16. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONE ZOSTAŁO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 27 STYCZNIA 2011 ROKU.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-01-27 13:06
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-27 14:04
Załączniki:
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-01-27 13:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53620
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3308540
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:25

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl