Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REMONTY I NAPRAWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO w 2011 r.

1.  ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54 287 50 01 godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszyw drogowych, przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2011 roku:

 • żużel wielkopiecowy - w ilości do 5 000 Mg
 • kruszywo wapienne o frakcji 16÷31,5 mm – w ilości do 2 000 Mg

Objęta zamówieniem ilość kruszyw drogowych jest ilością orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszych ilości w zależności od zapotrzebowania. Zamówienie obejmuje dostawę kruszyw wraz z załadunkiem, przewozem i rozładunkiem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Czernikowo.

3. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl.

4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

 • Część I – Dostawa żużla
 • Część II – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16÷31,5 mm

Określenie części zamówienia dotyczy asortymentu a nie ilości.

5. ZAMAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 r.

7.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

7.1  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.2  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

– prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia;

– posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.2.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciapostępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy przedmiotu zamówienia, odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

7.2.3 Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje podstawowym sprzętem i maszynami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- samochody ciężarowe samowyładowcze o ładowności minimum 25 ton każdy – co najmniej 2 szt.

7.2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

7.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa 24 lutego 2011 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi 24 lutego 2011 r. o godz. 10.05

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ.

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

15. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP.

16. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONE ZOSTAŁO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 14 LUTEGO 2011 ROKU.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-02-14 16:44
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-15 08:06

Załącznik:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-02-14 17:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72721
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34