Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

 • -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
BUDOWA INFRASTUKTURY OGÓLNODOSTĘPNEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ
NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO.

1. ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Czernikowo reprezentowana przez Wójta Gminy ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo, www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel. /fax: 54-287-50-01, godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jestbudowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowow ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie infrastruktury budowlanej oraz dostawa urządzeń i sprzętów niezbędnych dla uruchomienia sieci bezprzewodowej w warstwie dostępowej, zbudowanej w standardzie 802.11a/b/g/n, która będzie obejmowała co najmniej następujące miejscowości: Czernikowo, Mazowsze, Osówka, Steklin, Makowiska, Steklinek, Kijaszkowo, Liciszewy, Wilcze Kąty, Bernardowo oraz jej uruchomienie i konfigurację. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych i dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania.

3. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl. Z treścią projektu technicznego można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego lub uzyskać jego kopię w sposób właściwy dla SIWZ, w formie „papierowej” za odpłatnością pokrywającą wykonanie kopii i jej przesłania, w wysokości 220 zł.

4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

5. ZAMAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie wykonane w następujących terminach:

1)  I etap prac obejmujący zbudowanie sieci światłowodowej i postawienie masztów wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Czernikowo zostanie wykonany w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

2)  II etap prac obejmujący wykonanie pozostałej części infrastruktury, dostaw oraz konfigurację i uruchomienie instalacji w terminie do końca miesiąca lipca 2011 roku,

3)  III etap obejmujący obsługę techniczną (serwisową) do końca obowiązywania umowy (3 lata od dnia odbioru wykonanych instalacji).

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

7.1   W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.2   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

–   prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia;

–   posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.2.2   Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością:

–   w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej jedno zamówienie na budowę sieci bezprzewodowej w technologii 802.11a/b/g wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i urządzeń, wdrożeniem i utrzymaniem o wartości ponad 500 000,00 brutto,

–   w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej jedną dostawę przełączników LAN wraz z wdrożeniem i instruktażem o wartości ponad 550 000,00 zł brutto,

–   w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej jedną dostawę przełączników sieciowych oraz systemu firewall o wartości ponad 900 000,00 zł brutto.

7.2.3   Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.4   Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym, co najmniej:

-   jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i należącą do Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi,

-   jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i należącą do Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami do kierowania robotami elektrycznymi,

-   czterema osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac instalacyjnych w zakresie napięcia do 1 kV,

-   jedną osobą posiadającą poświadczenie, wystawione przez producentów oferowanego sprzętu sieciowego oraz minimum jedną osobą posiadającą poświadczenie wystawione przez producenta oferowanego aktywnego sprzętu sieciowego z zakresu projektowania rozwiązań teleinformatycznych,

-   czterema osobami posiadającymi poświadczenie wystawione przez producenta zaproponowanego rozwiązania światłowodowego,

-   trzema osobami posiadającymi poświadczenie wystawione przez producenta oferowanego sprzętu sieciowego z zakresu rozwiązań Firewall Brzegowego,

(Uwaga: poświadczenie wystawione przez producenta ma potwierdzać posiadanie kwalifikacji i umiejętności we wskazanym zakresie.)

7.2.5   Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (co najmniej w zakresie odpowiedzialności deliktowej) obejmujące przedmiot działalności wykonawcy w tym wykonywanie robót budowlanych, dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca musi wykazać, że jego wskaźnik płynności bieżącej za ostatni rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, wyrażający się stosunkiem aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, wynosi powyżej 1,2 (jeden i dwie dziesiąte).

7.3   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie  30 000 PLN.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę .

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10.05

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ.

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

15. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.

16. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONE ZOSTAŁO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 14 KWIETNIA 2011 ROKU.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Zamówienie będzie finansowane ze środków
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion"
osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-04-14 08:37
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 12:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72702
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34