Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ADAPTACJA REMIZY OSP W CZERNIKOWIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje przystosowanie istniejącego obiektu z aulą na salę spotkań wiejskich dla 80 osób. Od strony południowo-zachodniej istniejącego obiektu należy wykonać nową dobudowę, w której znajdą się pomieszczenia socjalne, kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Przed wykonaniem dobudowy należy wykonać całkowitą rozbiórkę, łącznie z fundamentami istniejących dwóch parterowych dobudówek murowanych. Na dachu istniejącego obiektu sali spotkań należy wykonać dodatkową konstrukcję dachową w celu zmiany spadku dachu jak również dostosowania go do dobudowy. Wszystkie ściany zewnętrzne dobudowy i istniejącego obiektu należy ocieplić styropianem. W istniejącym obiekcie należy wykonać zabiegi osuszające zawilgocenia ścian murowanych. Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczno - oświetleniową i siłową, centralnego ogrzewania z nowej kotłowni, odgromową i wentylację.

Planowana inwestycja obejmuje następujący zakres robót związanych z przystosowaniem istniejącego obiektu oraz dobudową budynku:

 • Roboty budowlano – remontowe: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ławy, stopy i ściany fundamentowe, izolacje wodochronne, izolacje ciepłochronne, podłoża pod posadzki, roboty murowe – ściany, roboty murowe – ścianki działowe, strop nad parterem i piętrem, konstrukcje żelbetowe, zbrojenie, dach konstrukcja i izolacja, dach pokrycie, dach nadbudowy, stolarka okienna i drzwiowa, tynki i okładziny – parter, tynki i okładziny – piętro, malowanie, posadzki – parter, posadzki – piętro, elewacja, schody wejściowe, opaska, termomodernizacja istniejącego budynku – dach, termomodernizacja istniejącego budynku – elewacja, opaska – istniejący budynek, roboty remontowe części istniejącej.
 • Instalacje sanitarne: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej, kotłownia, instalacja c.o., wentylacja, instalacja wewnętrzna wod-kan.
 • Instalacje elektryczne: zasilanie w energię elektryczną, tablica TG, instalacje elektryczne, instalacja odgromowa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45.26.27.00-8 – przebudowa budynków
dodatkowy przedmiot:
45.00.00.00-7 – roboty budowlane
45.21.00.00-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45.33.00.00-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 – instalacje centralnego ogrzewania
45.26.10.00-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45.32.10.00-3 – izolacje cieplne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia 29 czerwca 2012 r.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1         wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2         spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3         przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4         złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1         Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

-         prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia;

-         posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.2         Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwa zadania porównywalne z przedmiotem zamówienia i polegające na realizacji robót budowlanych takich jak: budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektów kubaturowych o wartości minimum700 tys. zł brutto przynajmniej jedno z nich, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat i miejsca wykonania.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzające należyte ich wykonanie.

7.2.3         Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.4         Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

-         1 osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Osoba ta musi legitymować się uprawnieniami budowlanymi od co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia oferty.

-         1 osobą - kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i wodno - kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

-       1 osobą - kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.2.5         Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 700 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości  minimum 700 tys. zł.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

Uwaga:wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

7.3     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8.      Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości  20 000,00 .

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  09 września 2011 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  09 września 2011 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 25 sierpnia 2011 roku pod numerem 228053 - 2011

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-25 11:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-25 13:15

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-25 11:37

Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-01 08:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72232
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34