Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZAKUP SAMOCHODU ŚMIECIARKI
DO PROWADZENIA ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW

Projekt pn.
Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki
na terenie gminy Czernikowo

współfinansowany ze środkówRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 - Działanie 2.2. Gospodarka odpadami
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Określenie przedmiotuoraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

-    Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu przeznaczonego do zbierania i transportu odpadów. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej ok. 10 m3, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji technicznej samochodu - stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ.

-    Samochód musi spełniać wymogi określone polskimi normami dopuszczającymi do eksploatacji. Certyfikaty zgodności CE WE.

-    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, na własny koszt i na własne ryzyko do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Czernikowo.

-    Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w języku polskim: instrukcji obsługi, konserwacji i napraw, katalogu części zamiennych nośnika (podwozia) i zabudowy (wersja elektroniczna), schematów instalacji, programu komputerowego pozwalającego na zdiagnozowanie usterek pojazdu (szkolenie z jego obsługi) oraz książek gwarancyjnych.

-    Wykonawca ma obowiązek na swój koszt przeszkalania pracowników obsługi i służb konserwacyjno – naprawczych Zamawiającego, w trakcie trwania całego okresu gwarancji.

-    Minimalny okres gwarancji i całkowitego bezpłatnego autoryzowanego serwisu oraz materiałów eksploatacyjnych a także części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu – wynosi 36 miesięcy, przy czym okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż okres gwarancji producenta.

-    W okresie gwarancji, koszty dojazdu (transportu) do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego, pokrywa Wykonawca.

-    Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy (przegląd i dojazd).

-    Wykonawca zapewni pięcioletni serwis pogwarancyjny liczony od zakończenia okresu gwarancyjnego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
34.14.45.11-3 – pojazdy do zbierania odpadów
34.14.45.10-6 – pojazdy do transportu odpadów

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia 15 listopada 2011 r.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1         wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2         spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3         przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4         złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1         Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

-         prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia;

-         posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.2         Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy samochodów do zbierania i transportu odpadów odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzające należyte ich wykonanie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ

7.2.3         Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.4         Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.5         Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.3     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8.      Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości  3 000,00 .

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  05 października 2011 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  05 października 2011 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 27 września 2011 roku pod numerem 308582 - 2011

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-27 15:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-27 16:19

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-27 15:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72236
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34