Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

DOSTAWA POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO

Projekt pn.
Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki
na terenie gminy Czernikowo

współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 - Działanie 2.2. Gospodarka odpadami
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1      Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

4.2      Pojemniki muszą być fabrycznie nowe, spełniać normę PN-EN 13071 i posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny.

4.3      Zakres zamówienia obejmuje dostawę 75 sztuk (25 kpl.) pojemników typu „dzwon” o podstawie okrągłej, z przeznaczeniem na:

         papier - w ilości 25 szt. w kolorze niebieskim,

         szkło – w ilości 25 szt. w kolorze zielonym,

         plastik – w ilości 25 szt. w kolorze żółtym,

4.4      Pojemność użyteczna każdego z pojemników powinna być równa i wynosić min. 2,5 m3.

4.5      Zamawiający wymaga aby na pojemnikach znajdowało się trwałe oznaczenie segregowanego odpadu: papier, szkło, plastik.

4.6      Pojemniki do segregacji odpadów powinny być wykonane z laminatów poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym.

4.7      Barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska.

4.8      Pojemniki muszą być wykonane z trudnopalnych materiałów z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, odpornego na zmiany temperatury, wilgoci i promieniowanie UV, odpornego na związki chemiczne i korozję, funkcjonalnego i trwałego, gwarantującego długotrwałość eksploatacji, przyjaznego dla środowiska, wzmocnionego stalowym ocynkowanym stelażem, umożliwiającego łatwe utrzymanie czystości.

4.9      Konstrukcja pojemnika:

         jednolita kołowo,

         symetryczna bez złączeń,

         wyposażona w mechanizm sterowania klapami, dwudzielny denny system zamykania klap wzmocniony stalowym stelażem,

         przystosowana do rozładunku pojemnika przez otwarcie klap dolnych mechanizmem przystosowanym do sterowania dźwigiem samochodowym typu HDS,

         w górnej części pojemnika posiadająca zamontowane ocynkowane zaczepy połączone ze stabilnymi prętami służącymi do podnoszenia pojemnika i otwierania dwuklapowego płaskiego dna wzmocnionego konstrukcją stalową. Wszystkie elementy metalowe muszą być zabezpieczone powłoką cynkową,

         dno pojemnika ma być dzielone na dwie części i wykonane z laminatu poliestrowo- szklanego wzmocnione elementami stalowymi - ocynkowanymi. Obie części dna muszą być połączone w taki sposób aby umożliwiały otwieranie się dna podczas wyładunku odpadów zapewniając swobodny rozładunek pojemnika (bez blokowania jego zawartości),

         otwory wrzutowe umiejscowione tak aby nie utrudniały wrzucania odpadów,

         kolorystyka trwała, wysokopołyskowa,

         opisy trwałe, wtopione w konstrukcję pojemnika.

4.10   Pojemniki powinny posiadać otwory wrzutowe, przystosowane do rodzaju odpadu, zabezpieczone fartuchem gumowym uniemożliwiającym dostawanie się wody deszczowej oraz śniegu do wnętrza pojemnika

4.11   Pojemniki powinny być dostosowane do rozładunku za pomocą standardowego dwuhakowego mechanizmu dźwigowego HDS.

4.12   Pojemniki powinny posiadać dobre tłumienie – tzn. powinny wygłuszać hałas powstający podczas wrzucania odpadów

4.13   Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, na własny koszt i na własne ryzyko, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Czernikowo.

4.14   Cena pojemników musi zawierać koszt dostawy i rozładunku przy użyciu własnego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4.15   Minimalny okres gwarancji na przedmiot dostawy – wynosi 36 miesięcy.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
34.92.84.80-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia 31 stycznia 2012 r.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1      W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1          wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2          spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp,

7.1.3          przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4          złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1          Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

-         prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia;

-         posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.2          Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy polegające na dostarczeniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. Warunki udziału w postępowaniu wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.2.3          Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.4          Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.5          Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.3      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8.      Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości  2 000,00 .

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).

 •  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  02 grudnia 2011 r. o godz. 10.00

 • Otwarcie ofert nastąpi  02 grudnia 2011 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 23 listopada 2011 roku pod numerem 306495 - 2011

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-23 13:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-23 15:28

Załączniki:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-23 14:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48298
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097088
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl