Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA PLACE ZABAW NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO.

1.      Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw, na terenie gminy Czernikowo, zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi.

Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy z podziałem na części:

Zadanie Nr 1 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Czernikowo, obejmuje następujące elementy: zestaw rekreacyjny do zabawy dwuwieżowy – 1 szt., ścianka wspinaczkowa - 1 szt., zjeżdżalnia - 1 szt., karuzela 4-osobowa - 1 szt., huśtawka – waga 4-osobowa - 1 szt., huśtawka wisząca 2-osobowa - 1 szt., huśtawka sprężynowa „konik” - 1 szt., piaskownica - 1 szt., kosz punktowy dla dzieci w wieku 3-10 lat - 1 szt., bramka futbolowa dla dzieci w wieku 3-10- lat - 1 szt., ławeczka 3-osobowa z oparciem – 4 szt., altanka drewniana z wyposażeniem - 1 szt., tablica informacyjno – regulaminowa – 1 szt., kosz na śmieci - 4 szt.

Zadanie Nr 2 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Steklin, obejmuje następujące elementy: zestaw rekreacyjny do zabawy jednowieżowy - 1 szt., ścianka wspinaczkowa - 1 szt., zjeżdżalnia - 1 szt., karuzela 4-osobowa - 1 szt., huśtawka – waga 4-osobowa - 1 szt., huśtawka wisząca 2-osobowa - 1 szt., huśtawka sprężynowa „konik” - 1 szt., piaskownica - 1 szt., kosz punktowy dla dzieci w wieku 3-10 lat - 1 szt., bramka futbolowa dla dzieci w wieku 3-10- lat - 1 szt., ławeczka 3-osobowa z oparciem - 4 szt., tablica informacyjno – regulaminowa - 1 szt., kosz na śmieci - 4 szt.

Zadanie Nr 3 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Steklinek, obejmuje następujące elementy: zestaw rekreacyjny do zabawy jednowieżowy – 1 szt., ścianka wspinaczkowa - 1 szt., zjeżdżalnia - 1 szt., karuzela 4-osobowa - 1 szt., huśtawka – waga 4-osobowa - 1 szt., huśtawka wisząca 2-osobowa - 1 szt., huśtawka sprężynowa „konik” - 1 szt., piaskownica - 1 szt., kosz punktowy dla dzieci w wieku 3-10 lat - 1 szt., bramka futbolowa dla dzieci w wieku 3-10- lat - 1 szt., ławeczka 3-osobowa z oparciem – 4 szt., tablica informacyjno – regulaminowa - 1 szt., kosz na śmieci - 4 szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7 – roboty budowlane
37.53.52.00-9 – wyposażenie placów zabaw

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tylko zgodnie z podziałem na zadania wskazane powyżej.

Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (Zadania od Nr 1 do Nr 3) lub na wybrane zadania.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1         wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2         spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3         przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4         złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1,

7.2      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1         Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

–         prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia;

–         posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.2.2         Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zadania polegające na wyposażeniu placu zabaw, o wartości bruttoco najmniej 30 tys. PLN każde.

7.2.3         Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.4         Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

7.2.5         Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 tys. PLN.

7.3     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8.      Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

û  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).

û  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

 

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

ûTermin składania ofert upływa  31 maja 2011 r. o godz. 10.00

ûOtwarcie ofert nastąpi  31 maja 2011 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 16 maja 2011 roku pod numerem 138097 - 2011

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-12-28 13:57

Załączniki:

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-12-28 14:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48286
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096410
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl