Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

4.2. Modernizacja sprzętu komputerowego z uwagi na fakt, iż komputery są objęte gwarancją producenta musi być zrealizowana w oparciu o podzespoły nowe, w pełni kompatybilne z używanym sprzętem.

4.3. Modernizacja komputerów będzie polegała na:

 • wymianie karty graficznej,
 • wymianie dysku twardego,
 • zwiększeniu pamięci operacyjnej komputera RAM,
 • zmianie systemu operacyjnego,
 • wymianie klawiatury,
 • wymianie myszy optycznej.

4.4. Modernizacja przewidziana przez Zamawiającego dotyczy 180 zestawów komputerowych składających się z: komputera HP Compaq 8200 Elite SFF PC i monitora HP Compaq LA2006x (rok produkcji 2011) – Specyfikacja techniczna posiadanego sprzętu komputerowego zawarta jest w Załączniku Nr 8 do niniejszej Specyfikacji.

4.5. Komputery zlokalizowane są na terenie gminy Czernikowo u Beneficjentów Ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” w następujących lokalizacjach:

 • uczestnicy projektu (gospodarstwa domowe) – 40 szt.
 • Zespół Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1 – 22 szt.
 • Szkoła Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15 – 20 szt.
 • Szkoła Podstawowa w Makowiskach – 20 szt.
 • Szkoła Podstawowa w Mazowszu – 20 szt.
 • Szkoła Podstawowa w Osówce – 20 szt.
 • Szkoła Podstawowa w Steklinie – 20 szt.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie, ul. Toruńska 20 – 6 szt.
 • Gminna Biblioteka Publiczna filia w Mazowszu – 6 szt.
 • świetlica w miejscowości Steklinek – 6 szt.

Kompletna lista lokalizacji wraz z danymi kontaktowymi do użytkowników (opiekunów) zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

4.6. Zakres prac do wykonania po stronie Wykonawcy:

 • dostawa oferowanych podzespołów komputerowych (karta graficzna, dysk twardy, pamięć RAM, klawiatura i mysz optyczna),
 • demontaż starych podzespołów. Zdemontowane podzespoły należy przekazać Zamawiającemu,
 • montaż oferowanej karty graficznej w komputerze oraz dezaktywacja zintegrowanej karty graficznej,
 • montaż pamięci RAM,
 • montaż oferowanego dysku twardego w obudowie komputera, sformatowanie dostarczonego dysku oraz ustawienie partycji dyskowych,
 • instalacja systemu operacyjnego na nowym dysku, przeniesienie danych z dotychczasowych dysków na nowe,
 • wymiana zużytych klawiatur i myszy,
 • instalacja pakietu biurowego,
 • instalacja oprogramowania antywirusowego,
 • wykonanie wszelkich prac instalacyjnych, w tym instalacja najnowszych certyfikowanych sterowników oraz oprogramowania dodatkowego jeśli jest wymagane dla oferowanych podzespołów we wszystkich komputerach,
 • wykonanie wszelkich prac konfiguracyjnych i optymalizacyjnych po wykonanej modernizacji we wszystkich komputerach,
 • wszystkie kable połączeniowe oraz inne elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montażu podzespołów zapewnia Wykonawca na własny koszt,
 • przetestowanie stabilności i poprawności działania wszystkich komputerów po wykonaniu rozbudowy,
 • rozszerzenie gwarancji z 3 do 5 lat na komputer wraz z monitorem z usługą w miejscu instalacji sprzętu w następnym dniu roboczym,
 • przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego podpisanych przez Beneficjentów Ostatecznych i opiekunów w Jednostkach Podległych protokołów z przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami SIWZ modernizacji sprzętu komputerowego.

4.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

4.8. Licencje na oprogramowanie dla Jednostek Podległych (szkoły, biblioteki, świetlice) powinny zapewnić Zamawiającemu możliwość użyczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o ile jest to wymagane przez producentów oprogramowania.

4.9. Licencje na oprogramowanie dla Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) powinny zapewnić Zamawiającemu możliwość wielokrotnego użyczania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o ile jest to wymagane przez producentów oprogramowania.

4.10. Zamawiający wymaga, aby rozbudowa komputerów Jednostek Podległych odbywała się w miejscu ich instalacji.

4.11. Zamawiający dopuszcza zabranie od Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) komputerów do modernizacji na czas nie dłuższy niż 72 godziny. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami dojazdu do miejsca wykonywania usługi. Koszt ten Wykonawca powinien zawrzeć w cenie ofertowej.

4.12. Wykorzystane do rozbudowy komputerów podzespoły muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, wolne od wad fizycznych i prawnych. Muszą być w pełni kompatybilne z modernizowanymi oraz muszą być objęte gwarancją producenta komputera.

4.13. Wykonawca sporządza i załącza do oferty Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu – Załącznik Nr 1.1 do SIWZ, przy czym parametry techniczne określone w Specyfikacji technicznej stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu. W wypełnionej tabeli Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz wielkość poszczególnych parametrów w odniesieniu do każdego z oferowanych podzespołów.

4.14. Zamawiający ma prawo zwrócić się do producenta oferowanych przez Wykonawcę podzespołów w celu weryfikacji, czy oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia warunki specyfikacji technicznej.

4.15. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:
72.54.00.00-2 – Usługi modernizowania komputerów
dodatkowy przedmiot:
72.54.10.00-9 – Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego
48.00.00.00-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30.23.70.00-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.16. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy własne to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować materiały równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia:

 1. Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 27 czerwca 2014 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o rt. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.2. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i polegające na dostawie, instalacji i uruchomieniu dostarczonych zestawów komputerowych o wartości minimum 100 tys. zł brutto każde.

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw.

7.1.3. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w rt. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.4. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  26 maja 2014 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  26 maja 2014 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie
Zamówień Publicznych
w dniu 16 maja 2014 roku pod numerem 105647 - 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-05-16 11:53
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-16 11:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24323
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096433
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl