Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum
na terenie gminy Czernikowo
w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.  Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych, w zakresie dowozu i odwozu uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 wg Harmonogramu przywozu i odwozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Czernikowo, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przynajmniej 4 autobusów o liczbie miejsc, umożliwiającej realizowanie przewozów na wskazanych w harmonogramie trasach w szczególności: (2 autobusy przystosowane do przewozu min. 57 osób, 1 autobus przystosowany do przewozu min. 50 osób i 1 autobus przystosowany do przewozu min. 40 osób).

4.3. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób.

4.4. Poza dowozami regularnymi określonymi w harmonogramie, autobusy Wykonawcy wykorzystywane będą na przewozy okazjonalne związane z wyjazdami do kina, teatru, na wycieczki, basen, zawody sportowe itp., zgodnie z określoną stawką kilometrową bez kosztów dodatkowych.

4.5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia możliwości transportu uczniów w dniach wolnych od nauki na zasadach i za wynagrodzeniem wynikającym z oferty i zawartej umowy. Realizacja przewozów uczniów w dniach rekolekcji, świąt szkolnych, odpracowania dni nauki w innych terminach, zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego itp. Zostanie uzgodniona z Wykonawcą bezpośrednio przed ww. dniami przez wyznaczonego pracownika Zespołu Obsługi Szkół.

4.6. Autobusy muszą posiadać wystarczającą ilość miejsc siedzących na określonych trasach.

4.7. Liczba dowożonych uczniów może ulegać zmianie w ciągu roku.

4.8. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.

4.9. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.

4.10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając na uwadze przepisy ustaw Kodeksu cywilnego, Prawo przewozowe i Prawo o ruchu drogowym.

4.11. Kierowca wspólnie z opiekunką podejmuje decyzję co do dalszego postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

4.12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:

 • w przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie zapewnił autobus zastępczy na własny koszt,
 • był dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwozu uczniów z zajęć,
 • stosował do realizacji przedmiotu zamówienia pojazdy o określonej sprawności technicznej pozwalające na dopuszczenie ich do ruchu drogowego i odpowiednim oznakowaniu, a kierowcy nimi kierujący muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

4.13. Wykonawca powinien dostosować się do Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie gminy Czernikowo.

4.14. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
60.17.20.00-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania.

4.16. Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym we wszystkich rozdziałach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:

6.1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 01 września 2014 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca:

 • będzie posiadał aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.2.2. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 zadania, których przedmiotem był dowóz dzieci do placówek oświatowych na zajęcia dydaktyczne, o wartości co najmniej 150 tys. PLN brutto (każde). Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie zadania z zakresu dowozu dzieci do placówek oświatowych na zajęcia dydaktyczne, w których świadczenie miało lub ma charakter stałej umowy zawartej na okres co najmniej 6 miesięcy.

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP danej waluty na dzień opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych usług.

7.2.3. Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, umożliwiającym realizowanie przewozów na wskazanych w harmonogramie trasach, niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w ilościach nie mniejszych niż:

 • autobusy przystosowane do przewozu min. 57 osób             - 2 szt.
 • autobus przystosowany do przewozu min. 50 osób               - 1 szt.
 • autobus przystosowany do przewozu min. 40 osób               - 1 szt.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.2.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8.  Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.

 • Termin składania ofert upływa  08 lipca 2014 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  08 lipca 2014 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie
Zamówień Publicznych
w dniu 26 czerwca 2014 roku pod numerem 136619 - 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-26 08:53
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-26 10:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24418
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3108196
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 11:39

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl