Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo – organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Czernikowo, Makowiska, Mazowsze, Osówka i Steklin w gminie Czernikowo.

4.2. W skład zamówienia wchodzi wyposażenie placów zabaw poprzez dostawę i montaż urządzeń na placach zabaw oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Specyfikacji technicznej wyposażenia do:

 1. Szkoły Podstawowej w Czernikowie ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo
 2. Szkoły Podstawowej w Makowiskach, 87-632 Osówka
 3. Szkoły Podstawowej w Mazowszu, 87-640 Czernikowo
 4. Szkoły Podstawowej w Osówce, 87-632 Osówka
 5. Szkoły Podstawowej w Steklinie, 87-640 Czernikowo

4..4. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na 2 części.

4.4.1. Część nr 1 – Organizacja placów zabaw:

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. następujący zakres robót:

- dostawa urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury na place zabaw,
- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykonania wykopów pod fundamenty,
- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury,
- montaż urządzeń i elementów małej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej oraz Załączniku Nr 6.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.4.2. Część nr 2 – Dostosowanie pomieszczeń:

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. dostosowanie toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnych w tym: zakup i montaż baterii do wody, umywalek, misek ustępowych, suszarek do rąk, dozowników do mydła itp. oraz modernizację toalet dla personelu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.5.Wykonawcy mogą zapoznać się ze szczegółowym zakresem robót budowlanych, związanych z dostosowaniem pomieszczeń w Szkole podstawowej w Steklinie w czasie wizji lokalnej w miejscu realizacji, w terminie wcześniej uzgodnionym z osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego.

4.6.Wymagania stawiane Wykonawcy:

4.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4.6.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4.6.3. Montaż urządzeń na placach zabaw ma być wykonany zgodnie z opracowanymi projektami zagospodarowania terenu placów zabaw, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, tak aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.

4.6.4. Wszystkie urządzenia i zestawy zabawowe przeznaczone do zamontowania na placach zabaw dla dzieci muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub atesty potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

4.6.5. Montażu urządzeń mogą dokonywać upoważnione osoby, przeszkolone w tym celu przez producenta urządzeń, w oparciu o instrukcje montażu, zalecenia, wskazówki i pod nadzorem dostawcy.

4.6.6. Prace wykonywane wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Steklinie związane z dostosowaniem pomieszczeń powinny być wykonywane w godzinach pozalekcyjnych po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

4.6.7. Ze względu na niebezpieczeństwo przypadkowego zdarzenia losowego z udziałem dzieci podczas prac montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu dzieci, pracowników szkół, użytkowników oraz zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.

4.6.8. Wykonawca winien udzielić gwarancji jakości bez ograniczeń jej zakresu na okres minimum 36 m-cy na wszelkie roboty i dostarczone urządzenia licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

4.6.9. Wraz z urządzeniami Wykonawca przekaże instrukcje obsługi, książki gwarancyjne, książki serwisowe, harmonogram przeglądów okresowych z zakresem czynności oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do użytkowania przedmiotu zamówienia.

4.7. Parametry techniczne określone w Specyfikacji technicznej wyposażenia (Załączniki Nr 6.1, i Nr 6.2 do SIWZ) stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

4.8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

4.9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku oferowania urządzeń równoważnych należy wypełnić i załączyć do oferty odpowiednio Załączniki do SIWZ Nr 1.1 lub Nr 1.2.

4.10. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w dokumentacji Zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego. W przypadku, gdy w opisie wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie, sprzęt lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe dla tego typu wyrobów.

4.11. Za dzień wykonania zobowiązań umownych uważa się dzień, w którym podpisany zostanie Protokół odbioru bez zastrzeżeń.

4.12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:
37.53.52.00-9 – Wyposażenie placów zabaw
45.33.24.00-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
dodatkowy przedmiot:
37.53.52.10-2 – Huśtawki (pionowe) do placów zabaw
37.53.52.30-8 – Karuzele do placów zabaw
37.53.52.50-4 – Huśtawki (poziome) do placów zabaw
37.53.52.70-0 – Piaskownice do placów zabaw
45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
44.41.10.00-4 – Wyroby sanitarne
44.41.00.00-7 – Artykuły łazienkowe i kuchenne
44.41.13.00-7 – Umywalki
44.41.17.00-1 – Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
39.71.23.00-4 – Aparaty do suszenia rąk

4.13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 2 części w podziale na zadania:

- Część nr 1 – Organizacja placów zabaw
- Część nr 2 – Dostosowanie pomieszczeń

4.14. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części.

4.15. Płatność za zrealizowane dostawy odbywać się będzie zgodnie z treścią postanowień Projektu umowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

6.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopada 2014 roku

6.2. Terminem wykonania zamówienia jest data potwierdzenia zakończenia zadania w protokole zdawczo - odbiorczym.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.2. Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.3. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:

 • Część nr 1 – Organizacja placów zabaw - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)
 • Część nr 2 – Dostosowanie pomieszczeń – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej części zamówienia.
 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  21 października 2014 roku o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  21 października 2014 roku o godz. 10.05

12. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 03 października 2014 roku pod numerem 209033 - 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Realizacja projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-10-03 11:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24419
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3108204
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 11:39

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl