Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl; www.bip.czernikowo.pl
e-mail: info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7.00 - 15.00
wtorek 8.00 – 16.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części:

4.1 część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

4.2 część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Czernikowo. Zakres zamówienia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4) ubezpieczenie Assistance bezskładkowe.

4.3 część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czernikowo. Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres I
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres II

4.4 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:
66.51.00.00-8 - usługi ubezpieczeniowe
dodatkowy przedmiot:
66.51.51.00–4 - usługi ubezpieczenia od ognia
66.51.54.00–7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66.51.50.00–3 - usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66.51.64.00–4 - usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66.51.60.00–0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66.51.61.00–1 - usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66.51.41.10–0 - usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66.51.21.00–3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66.51.41.00-7 – usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
66.51.42.00-8 – usługi ubezpieczenia towaru

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 3 części:

 • Część Nr 1 – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 • Część Nr 2 – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Czernikowo
 • Część Nr 3 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czernikowo

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:

36 miesięcy od dnia 04 kwietnia 2015 roku.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.2.2 Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia - nie spełnia”.

7.2.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia - nie spełnia”.

7.2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia - nie spełnia”.

7.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia - nie spełnia”.

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

9.1 Część I zamówienia:

1) cena                                                                                     - 80%

2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne                                                                           - 20%

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

9.2 Część II zamówienia

1) cena                                                                                     - 90%

2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne                                                                           - 10%

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

9.3 Część III zamówienia

1) cena                                                                                     - 95%

2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne                                                                            - 5%

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat)

 • Termin składania ofert upływa  27 marca 2015 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  27 marca 2015 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju ubezpieczeń, jakie są objęte niniejszym zamówieniem do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19 marca 2015 roku pod numerem 38401 - 2015

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-19 14:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39532
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-25 08:33