Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 01.06.2015 r.

IWP.271.1.4.3.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S78 w dniu 22.04.2015 r. pod numerem 138367-2015-PL
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” M. Tchorzewski
ul. Zamkowa 26, 87-152 Łubianka; ul. Wały gen. Sikorskiego 35, 87-100 Toruń

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:


Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena – 98%

Termin płatności – 2%

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

70,87

2,00

72,87 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” M. Tchorzewski
ul. Zamkowa 26, 87-152 Łubianka;
ul. Wały gen. Sikorskiego 35,
87-100 Toruń

98,00

2,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” M. Tchorzewski ul. Zamkowa 26, 87-152 Łubianka; ul. Wały gen. Sikorskiego 35, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego w związku z powyższym uzyskała największą łączną liczbę punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „Cena” – 98,00 pkt

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  „Termin płatności” – 2,00 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt

Zgodnie z Rozdziałem 18 SIWZ kryteriami obowiązującymi w postępowaniu, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena wykonania zamówienia - 98% i termin płatności - 2%.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-06-01 08:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11976
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:46