Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Regulamin Pracy

REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY CZERNIKOWO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin pracy określa tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanej dalej „Komisją”.

§2. Komisja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137).

§3. Komisję powołuje, określa jej skład i zatwierdza regulamin pracy, Wójt gminy Czernikowo w drodze Zarządzenia.

§ 4. Komisja realizuje swoje zadania na terenie gminy Czernikowo.

 

Rozdział II

Struktura i tryb pracy Komisji

§ 5. Skład Komisji:

 1. Przewodniczący Komisji;
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Członkowie Komisji.

§ 6.1.  Przewodniczącego Komisji powołuje Wójt gminy Czernikowo.

2. Komisja wybiera Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 7.1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
 2. podpisywanie dokumentów w sprawach należących do właściwości Komisji;
 3. ustalanie terminów posiedzeń, porządku obrad i prowadzenie obrad Komisji;
 4. wyznaczanie – pod nieobecność Wiceprzewodniczącego – innego Członka Komisji do wypełniania jego obowiązków;
 5. wykonywanie innych czynności umożliwiających sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami działanie Komisji.

§ 8.1. Komisja realizuje swoje zadania poprzez:

 1. posiedzenia, które odbywają się według potrzeb;
 2. kontrolę punktów sprzedaż alkoholu;
 3. wykonywanie innych czynności umożliwiających sprawną i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań ustawowych;
 4. Komisja obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia kolegialnie, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu;
 5. z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, zatwierdzany przez komisję w drodze głosowania na kolejnym posiedzeniu;
 6. podstawą do wypłaty wynagrodzeń za udział w pracach Komisji jest lista obecności podpisana przez jej członków.

2. Zasady wynagradzania członków Komisji określa każdorocznie uchwała Rady Gminy Czernikowo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. W celu właściwej realizacji zadań komisja współpracuje z samorządem gminy Czernikowo, jednostkami organizacyjnymi gminy, administracją rządową, policją, instytucjami kultury i oświaty, Kościołami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Rozdział III

Zadania Komisji

 

§ 9.1. Do zadań Komisji należy inicjowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. zwiększenie dostępności wsparcia terapeutycznego i rehabilitacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich otoczenia w tym w szczególności rodzinom w/w osób;
 2. udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
 1. kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne;
 2. inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i z problemem przemocy;
 3. inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 1. prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym w szczególności dedykowanych dzieciom i młodzieży;
 2. motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego;
 3. wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce
  i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
 4. opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernikowo dotyczących:
 1. liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
 2. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 1. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Czernikowo w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Komisja, na wniosek stron mających obowiązek lub interes prawny, wszczyna postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu, jeśli nadużywanie alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

3. Komisja może, ze względu na ważny interes rodzinny i społeczny wszcząć postępowanie z urzędu wobec osób nadużywających alkoholu, podejmując działania motywujące osobę uzależnioną do podjęcia leczenia odwykowego.

4. W sprawach o nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków w związku z zaistnieniem przesłanki ustawowej tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego art. 24 uwtpa oraz po wyczerpaniu wszelkich możliwości, Komisja podejmuje działania zmierzające do orzeczenia przez Sąd zastosowania, wobec osoby nadużywającej alkoholu lub narkotyków, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

5. W celu realizacji zadań Komisja może żądać udzielenia jej informacji dotyczących osób nadużywających alkoholu w szczególności od: Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, izby wytrzeźwień, zakładu pracy.

 

Rozdział IV

Postanowienia Końcowe

 

§ 10.1. Ustanie członkostwa w Komisji następuje w drodze rezygnacji, ustania członkostwa lub odwołania przez Wójta Gminy Czernikowo.

2. Rezygnacja z członkostwa w Komisji winna być złożona na piśmie na ręce Przewodniczącego Komisji, który zawiadamia o tym niezwłocznie Wójta Gminy Czernikowo.

3. Przewodniczący Komisji może złożyć na ręce Wójta Gminy Czernikowo wniosek
o odwołanie członka Komisji w przypadku, gdy nie wywiązuje się on z przyjętych na siebie obowiązków.

§ 11. Obsługę kancelaryjną administracyjną Komisji prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Czernikowo.

§ 12. Zmiany w treści regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

 

Rozdział V

Załączniki

 

§ 14. Komisja określa wzory dokumentów dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielnie dofinansowania zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, będących załącznikami do niniejszego Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Czernikowo

 1. Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przyznanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie

 1. Załącznik nr 3

Wytyczne w zakresie postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie przy udzielaniu dofinansowania ze środków finansowych GKRPA przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Czernikowo

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 619
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 11:47

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3101044
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl