Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przebudowa dróg gminnych Nr 101114C w m. Steklin, Nr 101152C w m. Ograszka, Nr 101153C w m. Makowiska - gmina Czernikowo oraz drogi gminnej w m. Wawrzonkowo - gmina Kikół

Zadanie współfinansowane ze środków:
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę zgodnie z dokumentacją projektową: drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C.

4.2 Założenia projektowe:

- KR1

- Makowiska – Wawrzonkowo – Ograszka: L= 1 535,63 m

- Steklin: L= 2 036,00 m

- prędkość projektowa: 40 km/h

- jezdnia: 5,0 m

- pobocza: 0,75 m

- chodnik: 2,0 m; opaska 0,5 m

- zatoka autobusowa: szer. 3,0 m, długość peronu: 20 m

4.3 Przedmiot zamówienia:

1) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, gmina Czernikowo - długość odcinka 2 036,00 m

- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe

- roboty nawierzchniowe

- chodniki

- zatoka autobusowa

- zjazdy indywidualne z kostki bet. gr. 8cm

- zjazdy indywidualne z asfaltobetonu

- zjazdy publiczne z asfaltobetonu

- odwodnienie

- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

- kolizje z infrastrukturą techniczną.

2) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska, gmina Czernikowo - długość odcinka 702,00 m - od km 0+000 do km 0+702.

- roboty przygotowawcze i ziemne

- roboty nawierzchniowe – jezdnia

- zjazdy i odwodnienie

- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

- kolizje z infrastrukturą techniczną

- skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2047C

3) Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo, gmina Kikół - długość odcinka 298,00 m - od km 0+702 do km 1+000.

- roboty przygotowawcze i ziemne

- roboty nawierzchniowe - jezdnia

- zjazdy i odwodnienie

- kolizje z infrastrukturą techniczną

4) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka, gmina Czernikowo - długość odcinka 535,63 m - od km 1+000 do km 1+535,63.

- roboty przygotowawcze i ziemne

- roboty nawierzchniowe – jezdnia

- zjazdy i odwodnienie

- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

- kolizje z infrastrukturą techniczną

- skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2046C

4.4 Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.

4.5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć dokumenty odbiorowe i sprawdzające, niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy organowi nadzoru budowlanego w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (3 kpl.)

4.6 Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45.23.31.20-6  roboty w zakresie budowy dróg
dodatkowy przedmiot:
45.23.00.00-8  roboty budowlane w zakresie budowy dróg
45.10.00.00-8  przygotowanie terenu pod budowę
45.11.00.00-1  roboty rozbiórkowe i roboty ziemne
45.23.32.20-7  roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.90-8  instalowanie znaków drogowych
45.23.24.51-8  roboty odwadniające i nawierzchniowe
71.35.18.10-4  usługi topograficzne

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.

5.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:

Termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:

od 07 maja 2012 r. do 31 sierpnia 2012 roku

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1 wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2  spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3 przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4 złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

7.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwa zadania związane z realizacją robót drogowych o wartości brutto co najmniej 2,0 mln zł każde, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów, potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.3.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

 • 1 osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1,0 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 2,0 mln zł.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

Uwaga:wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

7.4     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  23 lutego 2012 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  23 lutego 2012 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 07 lutego 2012 roku pod numerem 31281 - 2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-07 15:03
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-07 15:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39486
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3586206
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl