Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zamówienie publiczne pn.

„Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych
na terenie gminy Czernikowo w sezonie
zimowym 2012/2013

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:    Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie
                                     ul. Leśna 1
Kod miejscowości:          87-640 Czernikowo
E-mail:                           gzk@czernikowo.pl
Telefon/fax:                    (54) 288 92 21
NIP                               879-238-46-28

II. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia “ustawą”, o wartości szacunkowej poniżej 193.000 euro dla dostaw i usług.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013, tj. w szczególności:

1) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;
2) warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę maszyn odśnieżających o mocy nie mniejszej niż 90 KM. Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania 3,0 metry oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 400 metrów jedna od drugiej;
3) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
4) zapewnienie, w miarę potrzeb, całodobowego pogotowia zimowego, z uwzględnieniem całodobowej dyspozycyjności Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.

3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje miejscowości gminy Czernikowo podzielone na 7 części:

Rejon 2: drogi w miejscowości – Mazowsze,
Rejon 3: drogi w miejscowości – Mazowsze Parcele, Steklinek,
Rejon 4: drogi w miejscowości – Steklin,
Rejon 5: drogi w miejscowości – Makowiska, Ograszka,
Rejon 6: drogi w miejscowości – Pokrzywno, Skwirynowo,
Rejon 7: drogi w miejscowości – Witowąż, Szkleniec, Steklin, Osówka,
Rejon 8: drogi w miejscowości – Makowiska, Kiełpiny, Ograszka,

Wykaz rejonów odśnieżania dróg stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

3.3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace określone w pkt. 3.1 ppkt 1,  tylko na telefoniczne zgłoszenie zamawiającego lub osoby wskazanej przez zamawiającego, nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia, akcja podjęta bez wiedzy Zamawiającego będzie skutkowała nieuznaniem przez Zamawiającego podjętej akcji i niewypłaceniem wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odśnieżania na Rejonie Wykonawcy swoim sprzętem i we własnym zakresie a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dziennych oraz miesięcznych raportów z realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonanych usług w ramach akcji zimowego utrzymania.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z koordynatorem (koordynatorami) prac ze strony Zamawiającego, nadzorującym całością akcji „Zima”.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg i chodników.
3.7. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy wykonawca samodzielnie – bez wezwania – dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
3.8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – przedmiot zamówienia objęty jest kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień – 90.62.00.00-9.

IV. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 30.04.2013 r.

V. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

5.1. Jeden Wykonawca może wybrać maksymalnie dwa rejony odśnieżania określone w pkt. 3.1. ppkt. 4.

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), spełniający warunki i wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ.

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
8.1.1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,
8.1.2. Zadeklarowane rejony (max 2) odśnieżania dróg wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
8.1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ,
8.1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2,
8.1.5. Wykonawca składający ofertę winien wykazać, że dysponuje sprzętem:

- ciągnik z pługiem przednim z lemieszem gumowym lub inny sprzęt równoważny – szt. 1, lub
- spycharko – ładowarka z pługiem do odśnieżania z lemieszem gumowym – szt. 1.

Sprzęt własny lub dzierżawiony Wykonawca winien wskazać w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
    Jeżeli Wykonawca zamierza brać udział w więcej niż 1 rejonie, winien wykazać się odpowiednio większą ilością sprzętu dla kolejnego rejonu.
8.1.6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
8.1.7. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
8.1.8. Zaakceptowany projekt umowy – stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
8.2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).
8.3. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.
8.4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

10.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
będą w formie faksu i niezwłocznie potwierdzone pisemnie zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy.
10.2. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje fak sem lub droga elektroniczna, niezwłocznie potwierdza ten fakt pisemnie.
10.3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy. Wszelkąkorespondencję należy przekazywać na adres Zamawiającego.
10.4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przekazane faksem, pisemnie i zamieszczone na stronie internetowej: www.czernikowo.pl.
10.5. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnejz zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
10.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest Pan Andrzej Sobociński.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1. Termin związania oferta złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin związania ofertą nie dłużej jednak niż 60 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

12.1. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty;
b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII niniejszej SIWZ;
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o którym mowa w pkt. 8.3.
12.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
12.3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
12.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osoby upoważniona do reprezentacji podmiotu.
12.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
12.6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
12.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt c i d. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
12.8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
12.10. Wzory formularzy wraz z kosztorysem ofertowym należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.
12.11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
12.12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu) zaadresowanej na Zamawiającego, opisanej następująco:

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie
ul. Leśna 1
87 – 640 Czernikowo

Oferta na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie
gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013

Dopisek: Nie otwierać przed dniem: 07.12.2012 r. godz. 1100

 

12.14. Na kopercie należy podać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.
12.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1. Oferty nalerzy składać w siedzibie zamawiającego

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie
ul. Leśna 1
87 – 640 Czernikowo
do dnia 07.12.2012 r. do godz. 11.00.

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 07.11.2012 r., o godz. 1105
13.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.5. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania zamówienia.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

14.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
14.2.Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ:
14.3. Należy podać ceny jednostkowe dla zadeklarowanych rejonów gminy Czernikowo wskazane w załączniku nr 1 do Umowy.
14.4. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy.
14.5. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury VAT.
14.6. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

15.1. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena.
15.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę jednostkową za godzinę świadczenia usług w poszczególnych rejonach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.
15.3. Cena oferty będzie liczona wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

 C=(Cmin : Cbad ) x 100

gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena jednostkowa oferty za godzinę usług w rejonie
Cmin – najniższa jednostkowej cena oferty  na usługę w rejonie
Cbad – badana jednostkowa cena oferty na usługę w rejonie

15.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
15.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwiekszą ilość punktów w danym rejonie.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa zostanie zawarta po spełnieniu przez wykonawców określonych w niniejszej SIWZ warunków, wg projektu stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

XIX. PROJEKT UMOWY

19.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
19.2. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w oparciu o art. 144 ust. 1 PZP, może dotyczyć:

1) przedłużenia terminu zakończenia realizacji usług – w przypadku przedłużających się warunków zimowych, wymagających prowadzenia Akcji ZIMA w niezbędnym zakresie (do czasu wykorzystania środków finansowych ustalonych jako max wynagrodzenie brutto),
2) zmiany stawki VAT i wynagrodzenia jednostkowego brutto w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT mającej miejsce po terminie składania ofert i w trakcie realizacji zamówienia,
3) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
4) danych osobowych, przedstawicieli i osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego,
5) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

20.1.Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

XXI. Wykaz załączników. 

1) Nr 1 - Formularz ofertowy.
2) Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
3) Nr 3 – Wzór wykazu sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.
4) Nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.
5) Nr 5 - Projekt umowy.

Czernikowo, 27.11.2012 r.                     Zatwierdzam:
                                                          Andrzej Sobociński

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-11-27 13:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45602
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52