Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 08.04.2015 r.

IWP.271.1.2.2.2015

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 75379-2015-PL

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S44 w dniu 04.03.2015 r. pod numerem 75379-2015-PL
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo”.

… działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 907 z późn. zm.) składa zapytanie:

1. Pytanie:

Jaka jest poprawna ilość do wykonania warstwy wyrównawczej? W SIWZ § 4 jest mowa o 612,66 m3, natomiast w przedmiarze poz. 7 jest mowa o 6.126,6 m3 Która z tych wartości jest poprawna?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania warstwy zabezpieczającej (wyrównawczej)  potrzeba 612,66 m3 materiału.

2. Pytanie:

Proszę o zamieszczenie załączników do SIWZ (załączniki od 1-6) w wersji edytowalnej. Skróci to czas ich przygotowania i nie wpłynie na możliwość przepisania ich z błędami.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż na prośbę uczestnika postępowania przetargowego o zamieszczenie załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie edytowalnej, zamieszcza na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl Załączniki od nr 1 do nr 6 w formacie Word.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje jednocześnie, że ww. zapytania złożone zostały po upływie terminu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który upłynął w dniu 23.03.2015 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-04-08 08:15
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-08 08:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38854
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-25 08:33