Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

Czernikowo, dnia 25.08.2011

OGŁOSZENIE

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy peletu dla Gminnego Zakładu
Komunalnego w Czernikowie

 

       I. Zamawiający

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie

Adres: 87-640 Czernikowo, ul. Leśna 1, woj. kujawsko-pomorskie

        II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.

III. Formularz zawierający SIWZ jest nieodpłatny i można go odebrać:

- osobiście w siedzibie zamawiającego, w godzinach pracy zakładu

- do pobrania na stronie internetowej www.czernikowo.pl

        IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający ogłasza  postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy peletu w ilości szacunkowej 100 ton o następujących kryteriach jakościowych:

- surowiec – trociny i wióry

- maksymalna długość 30 mm

- dopuszczalna średnica 8 mm (+/- 0,5 mm)

      - maksymalna zawartość popiołu 0,5% całkowitego ciężaru

- maksymalna wilgotność 8% całkowitego ciężaru

- wartość opałowa – około 5 kw/kg

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego poprzez dostarczenie (transportem Dostawcy) zamówionej (pisemne zgłoszenie faxem, e-mailem lub telefonicznie 7 dni wcześniej) ilości peletu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (trzy punkty na terenie miejscowości Czernikowo).

3. Pelet będzie dostarczony do miejsca wskazanego przez zamawiającego w następujących sposób:

- worki (pakowane po 25 kg)

- zakładana wielkość dostaw jednorazowo do 24 ton.

        V. Informacje o ofertach częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.         

       VI. Informacja o ofertach wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

         VII. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2012.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.      Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3.      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp.

4.      Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osobę(y), która(e) otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwa do podpisania oferty od osób, o których mowa wyżej. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo. Podpisy wyżej wymienionych osób będą złożone na formularzu oferty, oraz na wszystkich załączonych dokumentach.

5.      Dokumenty przedłożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność          z oryginałem”, opatrzone imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy.

6.      Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

7.      Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

8.      Oferta wykonawcy, który zostanie wykluczony, uznana będzie za odrzuconą.

        IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny
w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo – w terminie do 2 września 2011 roku do godz. 1000.

2.      Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.      Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie  Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie, w dniu 2 września 2011 roku o godz. 1005. Otwarcie ofert jest jawne.

4.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.      Podczas otwierania ofert zamawiający odczyta, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

6.      W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informację jw.

         X. Wymagania dotyczące wadium

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

Kryterium – cena – 100 %

       XII. Termin związania ofertą

1.      Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

        XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

        XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-25 14:03
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-25 14:19

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-25 14:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72231
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34