Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNA WYKONANIE USŁUG W RAMACH ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

1.ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87–640 Czernikowo, www.czernikowo.pl, gzk@czernikowo.pl, tel.: 54-288-92-19, godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie 2011/2012, tj. w szczególności:

1) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;

2) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych
i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;

  3)zapewnienie, w miarę potrzeb, całodobowego pogotowia zimowego, z uwzględnieniem całodobowej dyspozycyjności Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.

3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje miejscowości gminy Czernikowo podzielone na 9 części:

Rejon 1: drogi w miejscowości - Liciszewy, Kijaszkowo,

Rejon 2: drogi w miejscowości – Mazowsze,

Rejon 3: drogi w miejscowości – Mazowsze Parcele, Steklinek,

Wykaz rejonów odśnieżania dróg stanowi załącznik nr 1 SIWZ.

3.3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace określone w pkt. 3.1 ppkt 1,  tylko na telefoniczne zgłoszenie zamawiającego lub osoby wskazanej przez zamawiającego, nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia, akcja podjęta bez wiedzy Zamawiającego będzie skutkowała nieuznaniem przez Zamawiającego podjętej akcji i niewypłaceniem wynagrodzenia.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odśnieżania na Rejonie Wykonawcy swoim sprzętem i we własnym zakresie a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dziennych oraz miesięcznych raportów z realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonanych usług w ramach akcji zimowegoutrzymania.

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z koordynatorem (koordynatorami) prac ze strony Zamawiającego, nadzorującym całością akcji „Zima”.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg i chodników.

3.8. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy wykonawca samodzielnie – bez wezwania – dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.

4.OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl.

5.ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Jeden Wykonawca może wybrać maksymalnie dwa rejony odśnieżania określone w pkt. 3.1. ppkt. 4.

6.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

7.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia podpisania umowy do 30.04.2012 r.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 tej ustawy oraz spełniają warunki i wymagania określone w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.

9.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

10.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo.

1.Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2011 r. o godz. 1000
2.Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2011 r. o godz. 1005

11.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ.

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

15. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-05 13:04

Mapy poglądowe gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-05 13:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72509
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34